تماس با ما

شماره تماس مستقیم با مدیریت:  33235610

شماره تماس مستقیم گروه آمار: 33339280

کد پستی 3419915315

آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات