چشم انداز گروه آمار

ما پایدارترین و مطمئن ترین نظام آماری برای بهره مندی و تصمیم گیری مدیران هستیم.

برنامه های آینده واحد آمار:

استقرار کامل نظام آمار ثبتی

ارزیابی و پایش مستمر روند ثبت آمار

توانمند سازی کارشناسان و رابطین آمار

پیاده سازی کامل نرم افزار اتوماسیون آماری