فعالیت ها
جمع آوری اطلاعات و آمار واحد های تابعه شامل :
–  مجموعه فرمهای معاونت درمان شامل فرم های (۲۰۵-۲۰۱) فعالیت بیمارستان،مراجعین،ثبت بیماریها و ...
–  مجموعه فرمهای معاونت آموزشی شامل فرمهای (۳۰۳ و فرمهای داخلی) تعداد دانشجویان،اساتید، دانش آموزان و کادر آموزشی دبیرستان بهیاری و….
–  مجموعه فرمهای دانشجویی و فرهنگی شامل فرمهای (۴۰۳-۴۰۱)
–  مجموعه فرمهای معاونت پژوهشی شامل فرمهای (۶۱۳-۶۰۱) سرشماری از تسهیلات بهداشتی و درمانی استان ، ثبت موارد مرگ، شناسنامه، طرح های تحقیقاتی و…
–  مجموعه فرمهای معاونت بهداشتی شامل فرمهای (۱۱۴-۱۰۱) جدول توزیع جمعیت، بهداشت دهان و دندان،ایمنسازی، مراقبت مادران و…
–  سر پرستی امور مربوط به جمع آوری اطلاعات آماری در سطح منطقه
–  نظارت و بررسی طرحها، دستور العملها و محاسبات انجام شده توسط کارشناسان
–  تهیه شاخصهای مورد نیاز هر معاونت و مقایسه دوره ای آنها
–  تهیه نشریات آماری از فعالیتهای واحدهای تابعه دانشگاه بصورت ششماهه و سالیانه
–  تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی
–  انجام سرشماریهای آماری تسهیلات بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای استان، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاهها، فیزیوتراپی، رادیولو‍ژی داروخانه، اورژانس، دانشکده ها ، هیات علمی، کارکنان غیر هیات علمی
–  تهیه و تنظیم گزارشات آماری مورد درخواست سازمانها و ارگانهای مختلف
–  جمع آوری و ثبت اطلاعات بیماران بستری در بخشهای درمانی بیمارستانها
–  نظارت بر عملکرد مدارک پزشکی بیمارستانهای منطقه
–   همکاری در طرح به هنگام سازی چهار چوب کارگاههای کشور
–   جمع آوری و تنظیم گزارشات موارد خودکشی در استان
و برگزاری کلاسهای آموزشی مدارک پزشکی – آمار – نرم افزار های مربوطه