رابطین آمار دانشگاه

رابطین آمار معاونت های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نام معاونت

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

معاونت توسعه مدیریت و منابع

شاهدخت رفیعی

33336001 - داخلی 2052

معاونت بهداشتی

زهرا کشاورز قاسمی

33690166

معاونت آموزشی

زهرا بهزادپور

33336001 - داخلی 2521

معاونت تحقیقات و فناوری

سمیه امیریان

33336001 - داخلی 2637

معاونت درمان

مهدی زینالی

33661108

معاونت غذا ودارو

صغری عسگری

33686401

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سارا قاسمی

33336001 - داخلی 2708