ملیحه خلیلی

ملیحه خلیلی
پست الکترونیک : makhalili@qums.ac.ir
تلفن تماس :   02833344631 – 5-33336001 داخلی 2370
 

 شرح وظایف :
– انجام امور مربوط به دبیرخانه شامل دریافت نامه ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه IT و ثبت نامه ها،صورتجلسات، قراردادها و …- مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به خرید نرم افزارهای رایانه ای  از شرکت ها با واحد های درخواست کننده

– بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به  نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها با حراست