مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مهندس محمد علی علویری
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار

دریافت رزومه 

 پست الکترونیک :malviri@qums.ac.ir  
 تلفن تماس :

مستقیم: 02833344631
داخلی: 5-33336001 داخلی 2370