توسعه شبکه


اموری که توسط کارشناسان این حوزه انجام می گیرد شامل موارد ذیل میباشد
:

·   پشتیبانی ،تعمیر ،نگهداری و توسعه شبکه دانشگاه
·   بازدید از دکل های نصب شده از نظر استحکام
·   مسئولیت رسیدگی و سرکشی ماهیانه به مراکز تحت پوشش VPN
·   راه اندازی خطوط ارتباطی جدید برای واحدهای تحت پوشش
·   درخواست خط و پیگیری ازطریق مخابرات
·   درخواست تجهزات و پیگیری برای خرید
·   تحویل خط از مخابرات
·   پیگیری امورمربوط به ارتقاء پهنای باند سرویس اینترنت دانشگاه
·   پیگیری پرداخت آبونمان سرویس اینترنت و VPN بصورت ماهیانه

لیست تجهیزات شبکه مورد تایید واحد فناوری اطلاعات جهت خریداری (دریافت فایل)