میز خدمت مردمی
 استان قزوین در یک نگاه
سامانه پایانه های مسافربری قزوین
 برنامه حرکت قطار و تهیه بلیط
 گردشگری استان قزوین
 آشنایی با دانشگاه
ریاست دانشگاه (نحوه اخذ وقت ملاقات)
تور مجازی دانشگاه
 توریسم درمانی
 تماس با دانشگاه
اخبار دانشگاه
خدمات شناسه دار دانشگاه
 دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده بهداشت 
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
 تلفن های مستقیم دانشگاه
 تلفن های داخلی دانشگاه

 ارسال سوژه های تصویری
 تماس مردمی
 فرهنگ سلامت
توریسم درمانی 
تور مجازی دانشگاه
 شبکه های بهداشتی و درمانی 
  فرم ثبت نام داوطلبین سلامت
 دستورالعمل های سلامت
 انتشارات سلامت
 پرسش های متداول در حوزه بهداشت
 بسته های اطلاع رسانی و آموزشی
 سلامت جمعیت و خانواده
 سلامت دهان و دندان
 سلامت روان اجتماعی و اعتیاد
 سلامت کار
 سلامت محیط
 سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
لیست مراکز مجاز بهداشت حرفه ای و طب  كار استان قزوین
آموزشگاه های بهداشت اصناف
 مراکز آموزش و درمانی ( بیمارستان ها )
 اورژانس
 کلینیک ویژه
 فرآيندهاي ارائه خدمت به مردم
 صدور پروانه 
 نظارت بر مطب ها 
 تعرفه های تشخیصی درمانی
 ثبت نام نیروهای تخصصی متعهد خدمت
 اطلاعات مورد نیاز متعهدین خدمت
 ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی
 ارسال شکایات از مراکز تشخیصی درمانی (پیگیری)
 فرم ارسال اطلاعات توسط مراکز
 شورای پزشکی
 پیوند اعضا
فرمهای معاونت درمان
 اطلاعیه های غذایی، آرایشی و بهداشتی
 بخشنامه های واحد غذایی
 بخشنامه های واحد ظروف و بسته بندی
 بخشنامه های ترخیص
 بخشنامه های واحد آرایشی و بهداشتی
 ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه های مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته بندی
 فرم های کاربردی واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 فرم گزارش کار مسئولین فنی شرکت های مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
راهنمای فرآیندها و خدمات واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
فهرست شرکت های تحت نظارت غذایی، آرایشی و بهداشتی
سامانه صدور و مجوز ترخیص کالا، مواد اولیه و فرآیند شده
فرم ارتباط با معاون (انتقادات و پیشنهادات)
 فرم ثبت شکایات مردمی(پیگیری)
 فرم ثبت درخواست ملاقات با معاون (پیگیری)
 اطلاعیه های تجهیزات پزشکی
سامانه ثبت الکترونیک پروانه مسئول فنی، تاسیس و … داروخانه ها
اطلاعیه های دارویی
بخشنامه های واحد دارویی
فرم های کاربردی واحد نظارت بر دارو و مخدر
فرم نظرسنجی دارویی
فرم ثبت شکایات دارویی(پیگیری)
راهنمای فرآیندها و خدمات واحد نظارت بر دارو و مخدر
فهرست داروخانه های استان
آئین نامه ها و ضوابط داروخانه ها
آئین نامه ها و ضوابط شرکتهای پخش دارو
آئین نامه ها و ضوابط دارویی جدید
ضابطه فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی در داروخانه های کشور
اسامی شرکت های تولید دارو
فهرست مراکز ترک وابستگی به مواد مخدر
abis مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
abis مرکز آموزشی و درمانی کوثر
abisمرکز آموزشی و درمانی قدس
abis مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
abis مرکز آموزشی و درمانی ولایت
abis مرکز آموزشی و درمانی ۲۲ بهمن
abis مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین