دانشکده ها

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

میز خدمت معاونت پژوهشی

فرآیند امانت کتاب
فرآیند عضویت در کتابخانه
فرآیند طرح تحقیقاتی دانشجویی
فرآیند طرح تحقیقاتی هیأت علمی

میز خدمت معاونت آموزشی

 فرآیند ثبت نام
 فرآیند تسویه حساب
 فرآیند فارغ التحصیلی
 فرآیند انصراف از تحصیل
 فرآیند اشتغال به تحصیل
 فرآیند انتقالی
 فرآیند ترفیع پایه(امور هیأت علمی)
 فرآیند ارتقاء رتبه(امور هیأت علمی)
 فرآیند تسهیلات ادامه تحصیل(استعداد درخشان)
 فرآیند دفاع پروپوزال (تحصیلات تکمیلی)
 فرآیند دفاع نهایی پایان نامه (تحصیلات تکمیلی)
 فرآیند تسویه حساب (تحصیلات تکمیلی)

میز خدمت معاونت پژوهشی

 فرآیند امانت کتاب
 فرآیند عضویت در کتابخانه
 فرآیند طرح تحقیقاتی دانشجویی
 فرآیند طرح تحقیقاتی هیات علمی
 فرآیند انجام پایان نامه

میز خدمت معاونت آموزشی

 فرآیند ثبت نام
 فرآیند تسویه حساب
 فرآیند انتقالی و میهمانی
 فرآیند ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
 فرآیند ترفیع پایه اعضای هیات علمی
 فرآیند فارغ التحصیلی

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

میز خدمت معاونت پژوهشی

فرآیند امانت منابع کتابخانه
فرآیند سازماندهی، فهرستنویسی و رده بندی
فرآیند سفارش و فرآهم آوری منابع
فرآیند مرجع و اطلاع رسانی پزشکی

میز خدمت معاونت آموزشی

فرآیند آزمون صلاحیت بالینی
فرآیند آزمون علوم پایه و پیش کارورزی
فرآیند مکاتبات خارج از کشور
فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی 
فرآیند ترفیع اعضای هیات علمی 
فرآیند دریافت حق التدریس هیات علمی
فرآیند فراخوان جذب هیات علمی 

میز خدمت معاونت پژوهشی

 فرایند طرح تحقیقاتی هیئت علمی
 فرایند طرح تحقیقاتی دانشجویی

میز خدمت معاونت آموزشی

 فرایند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 فرایند مرخصی تحصیلی
 فرایند مهمانی و انتقالی
 فرایند انصراف از تحصیل
 فرایند فراغت از تحصیل
 فرایند استعداد درخشان

 فرایندهای امور هیات علمی 

 فرایند ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
 فرایند ترفیع پایه اساتید

 فرایندهای اداری و مالی 

 فرایند بیمه مکمل درمان
 فرایند مرخصی استحقاقی کارکنان

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

فرایندهای بیماران
 فرآیند پذیرش بیمار در بخش های درمانی 
فرایندهای واحد تجهیزات پزشکی
فرآیند تعمیر تجهیزات پزشکی
فرآیند کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
فرآیند اسقاط  تجهیزات دندانپزشکی
فرآیند خرید تجهیزات تخصصی دندانپزشکی
   فرایندهای کارکنان
فرآیند کاری مانده مرخصی سالانه
فرآیند ارتقاء رتبه کارکنان
فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار
فرآیند انجام ارزشیابی کارکنان
فرایندهای کتابخانه 
 فرآیند سفارش و خرید کتاب
فرآیند آماده سازی کتابهای جدید 
عضویت در کتابخانه
سایر فرایندهای دانشکده
فرآیند کسب اخبار روابط عمومی دانشکده