نرم افزارهای تحت نسخه همراه
سامانه و نرم افزار ثبت عوارض دارویی (معاونت غذا و دارو)
 نرم افزار مراقبت سلامت مادر و نوزاد (روابط عمومی دانشگاه)
نرم افزارسامانه  تغذیه (معاونت دانشجویی و فرهنگی)
نرم افزار لاگ بوک(دانشکده پزشکی) 
 نرم افزار واحد شاهد ایثارگران (معاونت آموزشی)
سامانه رتبه بندی بهداشتی رستوران هانرم افزار رتبه بندی بهداشتی رستوران ها ( شبکه بهداشت و درمان)
 نرم افزار پشتیبانی از افراد کم توان برای مشاهده سایت 

 نرم افزار macro pacs (مراکز آموزشی و درمانی

 نرم افزار آسایار ( مرکزفوریت ها)

اپلیکیشن سفیران سلامتاپلیکیشن سفیران سلامت
 نرم افزار قلب سالم