حذف اخذ کپی مدارک هویتی در ارائه خدمات
 سامانه پرونده الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها (HIS)
 سامانه مدیریت آموزش (سما)
 سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
 سامانه دارویاب (معاونت غذا و دارو)
 سامانه صدور پروانه ها (معاونت درمان)