اخبار اسلایدی
استقرار نظام ارجاع الکترونیکی در استان

1398/4/30 يكشنبه

بر اساس طراحی سرویس های الکترونیکی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، و با توجه به آماده سازی زیر ساخت لازم در استان ، مراکز بهداشتی درمانی از مرداد ماه سال 98 طی برنامه ریزی مشخص شده وارد ساختار سرویس نظام ارجاع الکترونیکی می شود. طی این فرآیند در مراکز جامع سلامتی که سرویس نظام ارجاع و پزشک خانواده مستقر می باشد، شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز مدنظر و درصورت صلاحدید پزشک خانواده بصورت الکترونیکی و با اخذ نوبت به مراکز تخصصی و فوق تخصصی استان ارجاع داده شوند و از خدمات این سطوح برخودار گردند.