اخبار اسلایدی
کسب نمره 100(حداکثر نمره) مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در پایش برنامه عملیاتی

1398/9/16 شنبه

باتوجه به نتایج منتشر شده در سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی، معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در شش ماه نخست سال جاری موفق به کسب نمره 100 گردید. در این ارزیابی شاحص های مورد نظر جهت تحقق اهداف توسعه و تکمیل زیرساخت های سلامت الکترونیک کشور و توسعه پرونده الکترونیک سلامت ، بررسی شده است .