اخبار اسلایدی
جلسه کمیته وبومتریکس دانشگاه در پاییز 99 با هدف ارائه راهکارهای افزایش محتوای علمی پورتال برگزار شد.

1399/9/9 يكشنبه

در تاریخ 28 آبان 99، جلسه ی کمیته وبومتریکس دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای کمیته در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، تغییرات اخیر در شاخص های جهانی وبومتریکس مورد بررسی قرارگرفت و درخصوص ارتقای رتبه دانشگاه، تصمیمات مهمی تصویب شد.