اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه آموزشی برآورد و پیش بینی جمعیت

1397/7/16 دوشنبه

در اسفند ماه 1395 کارگاه دو روزه آموزشی روش های برآورد و پیش بینی جمعیت توسط کارشناس آمار واحد آمار و فناوری اطلاعات و با حضور کارشناسان و رابطین آمار کلیه واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی با مدل های پیش بینی جمعیت با استفاده از نرم افزار spectrum  بود. در ابتدا ضمن مفهوم شناسی و تعاریف مفهوم اصلی در پیش بینی جمعیت و تمایز بین آنها به تشریح مبانی روشی و نظری پیش بینی جمعیت پرداخته شد. سپس روش های عمده برآورد و پیش بینی جمعیت که شامل روش های ریاضی و روش ترکیبی بودند، مطرح شدند. به دنبال آن، نحوه کار با نرم افزار spectrum توضیح داده شد. در نهایت از کارشناسان خواسته شد که به پیش بینی جمعیت با داده های فرضی پرداخته و  اطلاعات خروجی آن را تفسیر نمایند.