فعالیت های واحد فناوری اطلاعات

نرم افزار

تهیه پرسشنامه فنی برای نرم افزار
بررسی فرم تکمیل شده توسط شرکتهای فروشنده
انتخاب گزینه مناسب جهت خرید نرم افزار
نظارت بر نصب و راه اندازی نرم افزار
کارشناسی قرارداد های نرم افزاری

سخت افزار

رسیدگی به درخواستهای خرید سخت افزار
تهیه فرم تاییدیه جهت خرید توسط واحد تدارکات
تعیین نوع سخت افزار متناسب با نیاز واحدها
مراجعه حضوری به انبار جهت تطبیق قطعات خریداری شده با فاکتور پس انجام مراحل خرید
تهیه شناسنامه برای کامپیوترهای خریداری شده
تهیه بانک اطلاعاتی شناسنامه های کامپیوترها

توسعه شبکه دانشگاه

مراجعه و کارشناسی شبکه های کامپیوتری درواحدهای تحت پوشش
تهیه نقشه شبکه
ارائه نقشه و معرفی شرکتهای پیمانکار جهت عقد قرارداد
نظارت و هماهنگی جهت اجرای شبکه
تست و تحویل نهایی شبکه

اتوماسیون آماری

پورتال دانشگاه

نگهداری و پشتیبانی از سرور پورتال دانشگاه
طراحی صفحات اصلی پورتال دانشگاهطراحی قالب زیرپورتال های دانشگاه
ارزیابی ماهانه و دوره ای زیرپورتال های دانشگاه