کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس ناهید زندیان         رییس گروه شبکه و زیر ساخت

مهندس ندا رحمانی           کارشناس نرم افزار

مهندس یعقوب رمضانی     کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس امیر سلمانی        کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس مهدی قلی پور       کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس مریم قلی پور        کارشناس نرم افزار شبکه

مهندس ساره جلالی          کارشناس نرم افزار

ملیحه خلیلی                   متصدی امور دفتری